Regulamin serwisu booxbox.pl

§1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług serwisu booxbox.pl – wydaj własną książkę (zwanego dalej serwisem), udostępnianego i obsługiwanego przez firmę coś pięknego z siedzibą w Poznaniu (ul. Grochowska 127/14, 60-336 Poznań, NIP 923-160-78-18, REGON 301354720), wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Wydział Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania pod numerem 71360/2010 (zwaną dalej firmą). Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§2

Do korzystania z usług serwisu konieczna jest rejestracja. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Dokonując rejestracji, użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez firmę swoich danych osobowych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług serwisu. Osoba niepełnoletnia może zarejestrować się tylko pod warunkiem, że po wypełnieniu formularza rejestracyjnego prześle na adres: coś pięknego, ul. Grochowska 127/14, 60-336 Poznań, zgodę swoich przedstawicieli ustawowych na akceptację niniejszego regulaminu.

§3

Za pośrednictwem serwisu firma świadczy użytkownikom usługi odpłatne po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty, polegające utrwaleniu, zwielokrotnieniu określoną techniką i wprowadzeniu do obrotu utworów udostępnionych w tym celu przez użytkowników, do których to użytkownicy posiadają prawa autorskie osobiste i majątkowe.

§4

Użytkownik serwisu korzystając z usług serwisu zachowuje pełne prawa autorskie – osobiste i majątkowe.

§5

Użytkownik serwisu składając dyspozycję i wnosząc opłatę, zleca i zezwala firmie na wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową na warunkach ściśle określonych w złożonej dyspozycji. Firma nie może wykorzystywać utworu na żadnym polu eksploatacji bez wiedzy i zgody autora.

§6

Firma nie odpowiada za treść przekazanych utworów. Wszelkie konsekwencje utrwalenia, zwielokrotnienia i wprowadzenia do obrotu utworu ponoszą użytkownicy.

§7

Firma dokłada wszelkich starań, by postać utrwalonego i zwielokrotnionego utworu była zgodna z dyspozycją i pozbawiona wad. Użytkownicy mają prawo do reklamacji w sytuacji, gdy produkt jest niezgodny z dyspozycją lub wadliwy. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej na adres podany w serwisie. Firma ma 7 dni na rozpatrzenie reklamacji. Klient ma prawo dochodzić swych praw na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

§8

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.